لیست خودرو های سنگین  مجاز  برای واردات در سال 1395

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  

کلاس خودرو نام نمایندگی سازنده

مدل موتور

مدل خودرو

نام خودرو ردیف
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CARROCERA CASTROSUA S.A MAN E2876 LUH07 MAGNUSE (A69 CHASSIS)(MGN-MN A69 CABIN) LENGTH BUS 12.160m (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز 1
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با سه درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 2
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با دو درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 3
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876 LUH07 گاز سوز CITY VERSUS شاسی A24 اتاق CVMN A24( و 18 متری یک طبقه مفصلدار با سه درب سرویس )(A/T)(6*2) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 4
1395/12/29 سروش دیزل مبنا HYNDAI MOTOR D4CB (2497cc) نوع سوخت گازوئیل H350 TIPE EU با نوع بدنه وسیله نقلیه یک طبقه (CA) ONE DIFFERENTIAL خودرو مسافری 5
1395/12/29 بهمن ديزل SAIC MOTOR SC25R136Q4 MAXUS V80(SV6) (M/T) ميني بوس 6
1395/12/29 مجتمع صنعتي ماموت تهران SCANIA.CV.AB DC13104 SCANIA P360LB 6*2 MNA (M/T) کامیون اسکانیا 7
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 8
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 9
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 10
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 11
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 12
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 13
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون باری دارای اتاق خواب 8*8 N3G 14
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 15
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 16
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 17
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 18
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 19
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 20
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 21
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 22
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 23
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 24
1395/12/29 توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FECX1HL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیون بدون اتاق بار 25
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N60WKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 26
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N60WSLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 27
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N82WKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 28
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N82WSLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 29
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO HFC4DA1-2C JAC N721S-N56NKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 30
1395/12/29 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO HFC4DA1-2C JAC N721S-N56NSLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 31
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 32
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 33
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 34
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 35
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 36
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 37
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 38
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 39
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 40
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 41
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 42
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 43
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 44
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 45
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 46
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 47
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 48
1395/12/29 آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 49
1395/12/29 توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEA51BL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 50
1395/12/29 توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEB71CL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 51
1395/12/29 توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEB71GL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 52
1395/12/29 زامياد IVECO F3BE3681B AS440S50T (4*2)(A/T) کشنده 53
1395/12/29 آریا دیزل C AND C YC6K1248-40 C AND C Y120(A/T)(M/T) کشنده 54
1395/12/29 آریا دیزل C and C TRUCKS YC6K1248-40 (12156cc) N330-1(6*4) TYPE A48OX MODEL CBC3BX (M/T) کشنده 55
1396/05/10 داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13340H1 DAF XF460FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3340H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 56
1396/05/10 داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13375H1 DAF XF510FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3375H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 57
1395/12/29 داتیس فرا دیزل آریا DAF MX340U3 (12902cc) FT XF105 TYPE TE195CD6AZZ TIPE H4EN3 MODEL EDA195LMLRSNUKCM340U3 (4*2)(A/T) کشنده نیمه تریلر 58