لیست خودرو های سنگین  مجاز  برای واردات در سال 1396

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  

کلاس خودرو نام نمایندگی سازنده

مدل موتور

مدل خودرو

نام خودرو ردیف
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CARROCERA CASTROSUA S.A MAN E2876 LUH07 MAGNUSE (A69 CHASSIS)(MGN-MN A69 CABIN) LENGTH BUS 12.160m (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز 1
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با سه درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 2
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با دو درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 3
1396/10/01 تجارت خدمات الماس نیل CASTROSUA MAN E2876 LUH07 گاز سوز CITY VERSUS شاسی A24 اتاق CVMN A24( و 18 متری یک طبقه مفصلدار با سه درب سرویس )(A/T)(6*2) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 4
1396/05/10 داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13340H1 DAF XF460FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3340H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 5
1396/05/10 داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13375H1 DAF XF510FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3375H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 6