لیست خودرو های سنگین  مجاز  برای واردات در سال 1396

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  

شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده

مدل موتور

مدل خودرو

نام خودرو ردیف
1396/10/01 خودروهای سال 2016 WMAA69ZZXGC تجارت خدمات الماس نيل CARROCERA CASTROSUA S.A MAN E2876 LUH07 MAGNUSE (A69 CHASSIS)(MGN-MN A69 CABIN) LENGTH BUS 12.160m (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز 1
1396/10/01 خودروهای سال 2016 WMAA22ZZ0G7 تجارت خدمات الماس نيل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با سه درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 2
1396/10/01 خودروهای سال 2016 WMAA22ZZ0G7 تجارت خدمات الماس نيل CASTROSUA MAN E2876L UH07 CITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و 12 متری با دو درب سرویس (A/T) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 3
1396/10/01 خودروهای سال 2016 WMAA24ZZ1G7 تجارت خدمات الماس نيل CASTROSUA MAN E2876 LUH07 گاز سوز CITY VERSUS شاسی A24 اتاق CVMN A24( و 18 متری یک طبقه مفصلدار با سه درب سرویس )(A/T)(6*2) اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUA 4
1396/10/01 خودروهای سال 2016 LSKG5GC1?GA-خودروهای سال 2017 LSKG5GC1?HA- رقم نهم CHECK DIGIT بوده و یک عدد تصادفی است بهمن ديزل SAIC MAXUS AUTOMOTIVE COMPANY SC25R136Q4 MAXUS V80(SV6) MODEL 200G001 ONE DIFERENTIAL (CA)(M/T) ميني بوس 5
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 6
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 7
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 8
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 9
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 10
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری دارای اتاق خواب 6*6 N3G 11
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون باری دارای اتاق خواب 8*8 N3G 12
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 13
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 14
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 15
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 16
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 17
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون باری فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 18
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 19
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 20
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 21
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون باری فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 22
1396/10/01 خودروهای سال 2017 TYBFECX1HHD توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FECX1HL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیون بدون اتاق بار 23
1396/10/01 LJ11RDBD??8 کاراکتر نهم نشان دهنده رقم کنترلی خودرو میباشد که عبارت است از صفر تا 9 یا حرف X -کاراکتر دهم نشان دهنده سال تولید خودرو میباشد که عبارت است از H=2017 ,G=2016 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N60WKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 24
1396/10/01 LJ11KDBD??8 کاراکتر نهم نشان دهنده رقم کنترلی خودرو میباشد که عبارت است از صفر تا 9 یا حرف X -کاراکتر دهم نشان دهنده سال تولید خودرو میباشد که عبارت است از H=2017 ,G=2016 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N60WSLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 25
1396/10/01 LJ11RFBD??8 کاراکتر نهم نشان دهنده رقم کنترلی خودرو میباشد که عبارت است از صفر تا 9 یا حرف X -کاراکتر دهم نشان دهنده سال تولید خودرو میباشد که عبارت است از H=2017 ,G=2016 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO CUMMINS ISF3-8S4141 JAC N721-N82WKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 26
1396/10/01 LJ11RDBC??8 کاراکتر نهم نشان دهنده رقم کنترلی خودرو میباشد که عبارت است از صفر تا 9 یا حرف X -کاراکتر دهم نشان دهنده سال تولید خودرو میباشد که عبارت است از H=2017 ,G=2016 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO HFC4DA1-2C JAC N721S-N56NKLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 27
1396/10/01 LJ11KDBC??8 کاراکتر نهم نشان دهنده رقم کنترلی خودرو میباشد که عبارت است از صفر تا 9 یا حرف X -کاراکتر دهم نشان دهنده سال تولید خودرو میباشد که عبارت است از H=2017 ,G=2016 آرین دیزل پایا ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO HFC4DA1-2C JAC N721S-N56NSLA (M/T) کامیون فاقد اتاق بار 28
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 29
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 30
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 31
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 32
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 33
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 34
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار دارای اتاق خواب 6*6 N3G 35
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 36
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R32 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 37
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R33 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 38
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 39
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/II-8P5R34 کامیون فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 6*6 N3G 40
1396/10/01 . توسعه فناوريهاي پيشرفته آذر آبادگان MINSK AUTOMOBILE PLANT MERCEDES BENZ OM 501 LA MAZ 631219 (6*4) (MT) کامیون ناکامل 41
1396/10/01 . توسعه فناوريهاي پيشرفته آذر آبادگان MINSK AUTOMOBILE PLANT MERCEDES BENZ OM 501 LA MAZ 650118 (4*6) (MT) کامیون ناکامل 42
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 43
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R44 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 44
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 45
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R45 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 46
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX300 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 47
1396/10/01 . آسان کار پادرا TATRA TRUCKS A.S PACCAR MX340 TATRA T158/I-8P5R46 کامیون یاری فاقد اتاق بار فاقد اتاق خواب 8*8 N3G 48
1396/10/01 خودروهای سال 2017 TYBFEA51BHD توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEA51BL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 49
1396/10/01 خودروهای سال 207 TYBFEB71CHD توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEB71CL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 50
1396/10/01 برای خودرو های 2017 TYBFEB71GHD توليدي و صنعتي مايان فولاد MITSUBISHI FUSO 4P10-8AT4 (2998cc) MITSUBISHI FUSO MODEL FEB71GL4SA13 BX ONE DIFFERENTIAL (M/T) کامیونت بدون اتاق بار 51
1396/05/10 خودرو 2016:XLRTEH43???
خودرو 2017: XLRTEH43???
رقم نهم CHECK DIGIT می باشد که میتواند صفر یا X باشد.
رقم دهم سال ساخت خودرو می باشد که میتواند صفر یا برای سال 2016 حرف G و برای 2017 حرف H باشد.
رقم یازدهم مکان مونتاژ خودرو است که میتواند E، G یا L باشد.
داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13340H1 DAF XF460FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3340H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 52
1396/05/10 خودرو 2016:XLRTEH43???
خودرو 2017: XLRTEH43???
رقم نهم CHECK DIGIT می باشد که میتواند صفر یا X باشد.
رقم دهم سال ساخت خودرو می باشد که میتواند صفر یا برای سال 2016 حرف G و برای 2017 حرف H باشد.
رقم یازدهم مکان مونتاژ خودرو است که میتواند E، G یا L باشد.
داتيس فرا ديزل آريا DAF MX13375H1 DAF XF510FT TIPE H4EN3 TYPE TE205CD6AZZ MODEL ECA205LMLRSNUKD3375H1 (A/T) کشنده نیمه تریلر 53