جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال  -  لطفا برای مشاهده نرخ ارز مرجع به بخش دوم در همین صفحه مراجعه نمایید 

تاريخ اعتبار از 11/11/1393  لغايت 17/11/1393

1 - نرخ ارز مبادله ای

نرخ به ريال نوع ارز ردیف


2 - نرخ ارز مرجع

نرخ به ريال نوع ارز ردیف