جستجو در ضمائم و پیوست ها

 

قانون مقررات صادرات و واردات سال 1390

ضمائم و پیوست ها

ضميمه شماره 2 - مواد شيميايي مخرب لايه اوزون
ضميمه شماره 3 مطابقت پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل و كد سيستم هماهنگ‌شده سازمان گمرك بين‌الملل
ضميمه شماره 4 مواد و تبصره‌هاي قانوني مرتبط با اجراي استانداردهاي ملي براي واردات
ضميمه شماره 5 فهرست مواد و داروهاي تحت‌كنترل تحت‌ مراقبت هيأت بين‌المللي كنترل مواد مخدر(INCB)
ضميمه شماره 7 كالاهاي مشمول معافيت منطبق با بندهاي ماده (12) قانون ماليات برارزش افزوده براساس كدينگ HS
ضميمه شماره 8 فهرست كالاهاي مثبت موضوع قانون موافقت‌نامه تجاري اكو (اكوتا)
شرح مختصر وظايف سازمان توسعه تجارت ايران
آشنايي با سيستم ثبتارش نرم افزار ثبت سفارش واردات کالا