راهنمای ورود با امضای دیجیتال  
 
نام نرم افزار تصویر

رنگ لوح فشرده (CD)

نرم افزارها

راهنما

توکن ePass 2000 ePass 2000

--- --

توکن ePass 3003 ePass 2000

-- ---

کارت هوشمند (Smart Card) ePass 2000

--- ---

با توجه به حجم بالای نرم افزار مربوطه، عملیات نصب میبایست از روی لوح فشرده موجود در بسته امضای دیجیتال صورت گیرد.

 

نکته : برای استفاده از گواهی دیجیتال مطالعه و نصب فایل ذیل ضروری می باشد. در غیر اینصورت امکان ادامه فعالیت با امضاء دیجیتال در سایت مقدور نمی باشد.

فعال کردن امضاء دیجیتال توسط خود بازرگان (بعد از دریافت گواهی دیجیتال از مراکز صدور گواهی دیجیتال)

 

 

 

  •  دریافت فایل PKI  (*** لطفا این فایل  را حتما دریافت نموده و در سیستم خود نصب نمایید.)

 

بخش ب

 

 

 
 

  اطلاعات تماس پشتیبانی امضای دیجیتال  
  تلفن :مراکز RA سازمان بازرگانی استان ها