راهنمای ورود با امضای دیجیتال  
 
نام نرم افزار تصویر

رنگ لوح فشرده (CD)

نرم افزارها

راهنما

توکن ePass 2000 ePass 2000

--- --

توکن ePass 3003 ePass 2000

-- ---

کارت هوشمند (Smart Card) ePass 2000

--- ---

با توجه به حجم بالای نرم افزار مربوطه، عملیات نصب میبایست از روی لوح فشرده موجود در بسته امضای دیجیتال صورت گیرد.

 

نکته : برای استفاده از گواهی دیجیتال مطالعه و نصب فایل ذیل ضروری می باشد. در غیر اینصورت امکان ادامه فعالیت با امضاء دیجیتال در سایت مقدور نمی باشد.

 

 

 

  •  دریافت فایل PKI  (*** لطفا این فایل  را حتما دریافت نموده و در سیستم خود نصب نمایید.)

 

بخش ب

 

 

 
 

  اطلاعات تماس پشتیبانی امضای دیجیتال  
  تلفن :مراکز RA سازمان بازرگانی استان ها